Zakres tego modułu obejmuje zagadnienia budowy, zasad działania oraz obsługi komputerów klasy PC. Omówione są główne pojęcia związane z technologią informatyczną, wykorzystaniem oprogramowania użytkowego oraz sieci informatycznych. Przedstawione są również zastosowania technologii informatycznej w życiu codziennym, edukacji oraz jej wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, obejmuje problematykę bezpieczeństwa użytkowania systemów informatycznych (ochrona danych, wirusy komputerowe) i kwestie prawa autorskiego.

Moduł dla zdających egzamin B1 ECDL.

Zakres modułu obejmuje podstawy zarządzania środowiskiem pracy użytkownika komputera (Windows 7). Uczestnik kursu uzyska umiejętności pozwalające na swobodne wykorzystanie możliwości komputera, poczynając od sprawdzenia głównych informacji dotyczących użytkowanego systemu, poprzez wykorzystanie dostępnych funkcji pomocy, przystosowanie środowiska pulpitu, umiejętnego zarządzania plikami i folderami, a kończąc na efektywnej obsłudze urządzeń peryferyjnych, jak np. drukarka, czy też przeprowadzanie procesów instalacyjnych.

Moduł ten zapewnia nabycie podstawowej wiedzy na temat wykorzystania edytora tekstu (Microsoft Word 2007) do przygotowywania dokumentów tekstowych, ich modyfikacji oraz drukowania. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności tworzenia i formatowania tabel, dodawania elementów graficznych, wykorzystywania korespondencji seryjnej w pracy biurowej oraz wymiany danych pomiędzy aplikacjami systemu operacyjnego, np. importowanie wykresów z arkusza kalkulacyjnego.
W module tym zostanie przekazana niezbędna wiedza do wykorzystania arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel 2007) w przygotowywaniu zestawień liczbowych, wykonywania na nich obliczeń oraz przedstawianie wyników w postaci wykresów. Swobodne korzystanie z wbudowanych funkcji matematycznych, statystycznych, itp. oraz tworzenie formuł ma pozwolić użytkownikom na opracowywanie różnorodnych prognoz, sprawozdań i raportów finansowych, itp.
Moduł ten zapewnia uzyskanie umiejętności z zakresu projektowania, wykonania oraz wykorzystania bazy danych (Microsoft Access 2007) do zarządzania dużymi zasobami danych. Uczestnik pozna podstawowe zasady projektowania tabel, możliwości wyszukiwania danych oraz ich sortowania, tworzenia formularzy, a także przygotowywania raportów.
Zakres modułu obejmuje zagadnienia umożliwiające nabycie umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystanie technik graficznych do stworzenia prezentacji w programie Microsoft Power Point. Uczestnik kursu pozna zasady tworzenia i zarządzania slajdami, umieszczania na nich dowolnych obiektów (tekst, grafika, wykresy) oraz wzbogacanie prezentacji o efekty animacji. Poza tym uzyska wiedzę na temat możliwości wykorzystania prezentacji w nauczaniu i szeroko pojętym biznesie.
Moduł dla zdających egzamin B2 ECDL.
Uczestnicy tego kursu uzyskają niezbędną wiedzę do efektywnego wykorzystywania ogólnoświatowej sieci komputerowej (Internet) w pozyskiwaniu informacji oraz sprawnego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Szczegółowo zostaną omówione możliwości przeglądarek stron WWW, sposoby poruszania się w Internecie, używanie wyszukiwarek informacji oraz tworzenie zakładek w celu zapamiętywania znalezionych stron WWW. Ponadto przedstawione zostaną zasady korzystania z poczty elektronicznej (wysyłanie, odczytywanie, odpowiadanie na wiadomości), a także zarządzanie skrzynką pocztową (konfiguracja, książka adresowa, itp.).